Algemene bezoekersvoorwaarden

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle toegangsbewijzen en vormen derhalve een onverbrekelijk geheel met alle overeenkomsten betreffende verkoop, schenking, en levering van toegangsbewijzen voor de voorstellingen, waar en op welke locatie dan ook te houden of gehouden. Door verkrijging en/of gebruik van een toegangsbewijs en/of betreding van de locatie van de voorstelling aanvaardt de bezoeker de inhoud van deze voorwaarden. Dit geldt ook indien de verkrijging van een toegangsbewijs op welke wijze dan ook via derden tot stand is gekomen.
 2. Toegang tot de voorstelling wordt uitsluitend verkregen op vertoon van een geldig toegangsbewijs. De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van de organisatie. Het is verboden de toegangsbewijzen voor de voorstelling op enigerlei wijze aan derden door te verkopen en/of de toegangsbewijzen op enigerlei wijze aan derden te koop aan te bieden en/of te verstrekken voor of in het kader van commerciële doeleinden. Bij overtreding van dit verbod is de organisatie gerechtigd de toegang tot de voorstelling te weigeren en alle hieruit voortvloeiende schade op de bezoeker te verhalen.
 3. De organisatie heeft het recht bezoekers van de voorstelling voorafgaand aan het binnentreden en/of tijdens de voorstelling te (laten) fouilleren. De bezoeker die zich daar niet aan onderwerpt kan de toegang tot de voorstelling worden geweigerd zonder recht op restitutie van het toegangsgeld of kan onmiddellijk verwijderd worden.
 4. Het is verboden professionele foto-, film-, en/of geluids- en/of andere opnameapparatuur van welke aard dan ook, glaswerk, plastic flessen, dranken, etenswaren, drugs, blik, vuurwerk, dieren, wapens en/of gevaarlijke voorwerpen (waaronder – maar niet beperkt tot – spuitbussen of CS gas), voor zichzelf of een ander mee te brengen naar – of in bezit te hebben op – de plaats waar de voorstelling plaatsvindt, deze te gebruiken voor- of gedurende een voorstelling, op straffe van inbeslagname. In beslag genomen goederen worden niet geretourneerd. De bezoeker die dit verbod overtreedt kan bovendien de (verdere) toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van het toegangsgeld, of kan van de voorstelling worden verwijderd en/of overgedragen aan de politie. In beslag genomen goederen zullen worden vernietigd.
 5. De organisatie houdt zich in het algemeen het recht voor bepaalde personen de (verdere) toegang tot de voorstelling te ontzeggen of van de voorstelling te verwijderen, indien naar haar oordeel zulks nodig is ter handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens de voorstelling. Dit geldt tevens indien naar het oordeel van de organisatie een bezoeker een kledingstuk, teksten of tekens (mee)draagt welke naar het oordeel van de organisatie aanstootgevend, discriminerend, beledigend of agressie- of onrust opwekkend zou(den) kunnen zijn voor andere bezoekers en voor ontkleding tijdens de voorstelling (waaronder – maar niet beperkt tot – bijvoorbeeld een ontbloot bovenlichaam).
 6. Registratie van de voorstelling op een professionele en/of commerciële manier zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van geluids- en/of beeldopnamen, is verboden, als ook nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters en andere drukwerken.
 7. Het betreden van de plaats waar de voorstelling plaatsvindt alsmede het bijwonen van de voorstelling geschiedt door de bezoeker op eigen risico. De organisatie kan in dit verband dan ook niet aansprakelijk gehouden worden. De bezoeker is er uitdrukkelijk mee bekend dat er tijdens de voorstelling luide muziek ten gehore wordt gebracht.
 8. De organisatie zal er naar streven dat het programma van de voorstelling zoveel mogelijk volgens het aangekondigde schema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en schade welke daardoor voor bezoekers en/of derden mocht ontstaan.
 9. De organisatie is niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van de voorstelling, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma.
 10. De bezoeker van de voorstelling is verplicht zich te houden aan de voorschriften, huisregels en/of wijzigingen daarvan en aanwijzingen van de organisatie, de exploitanten van de plaats waar het voorstelling wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer, politie en andere bevoegden. Bij overtreding van een gebod of verbod volgt onmiddellijk verwijdering van de bezoeker door het ordepersoneel. Er kunnen veiligheidscamera’s aanwezig zijn.
 11. In geval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden etc., heeft de organisatie het recht de voorstelling te verschuiven naar een andere datum of een andere locatie of de voorstelling te annuleren. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door annulering dan wel door verschuiving zoals hierboven vermeld. In geval van verschuiving of annulering van de voorstelling als bovenbedoeld, zal de organisatie hieraan op de door haar juist geachte wijze zoveel mogelijk bekendheid geven.
 12. Uitsluitend in geval van annulering zal de organisatie het entreegeld, maar niet de bespreekgelden/administratie- of reserveringskosten aan de bezoeker op zijn verzoek restitueren. Restitutie zal uitsluitend plaatsvinden binnen een redelijke termijn welke plaatsvindt na de datum van de geannuleerde voorstelling, op vertoon door de bezoeker van een geldig toegangsbewijs, op en aan de door de organisatie (dan wel de partij die betaling voor het ticket heeft afgehandeld) aangegeven en bekend te maken wijze middels door haar bekend te maken kanalen.
 13. De organisatie is gerechtigd beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken van de voorstelling en de bezoekers daarvan en deze opnamen te verveelvoudigen en/of openbaar te (doen) maken in welke vorm en op welke wijze dan ook. Door de verkrijging van een toegangsbewijs van de voorstelling en/of door betreding van de locatie van de voorstelling verleent de bezoeker onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en de bewerking, openbaarmaking en exploitatie daarvan alles in de ruimste zin des woords zonder dat de organisatie of een aan deze vennootschap gelieerde vennootschappen enige vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. De bezoeker doet hierbij onherroepelijk afstand van enig belang dat hij/zij zou kunnen hebben in voornoemde opnamen. Voor zover de bezoeker enig naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht toekomt op voornoemde opnamen draagt hij/zij deze rechten hierbij zonder enige beperking over aan de organisatie en doet hij/zij hierbij onherroepelijk afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten c.q. zal daar geen beroep op doen.
 14. De organisatie is gerechtigd de bezoeker per e-mail op de hoogte te houden van nieuws over de voorstellingen en andere activiteiten van de organisatie. De bezoeker kan zich vanaf de ontvangst van het eerste bericht uitschrijven van deze berichten.
 15. Het is de bezoeker verboden te roken bij een voorstelling die binnen op een locatie wordt georganiseerd door de organisatie. Roken is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde rookruimtes. De organisatie spant zich naar redelijkheid in om bezoekers op dit rookvrije karakter te wijzen, maar kan er niet voor instaan dat de voorstelling geheel rookvrij is. Het niet geheel rookvrij zijn van de voorstelling geeft de bezoeker nimmer recht op restitutie van het toegangsgeld of enige andere vergoeding. Bij overtreding van een rookgebod of rookverbod volgt voor zover mogelijk onmiddellijk verwijdering van de bezoeker door het ordepersoneel en eventuele ten gevolge van de overtreding door de bezoeker aan de organisatie opgelegde boetes zullen op de bezoeker worden verhaald.
 16. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

De Battumse Revue, p/a Broekhuisdijk 2a, 7437 PT Bathmen, KvK 40650718.